•  
     
     
    Varsity 2017
    LADY PATRIOT VARSITY TEAM 2017